ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-6.002-0297-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Основната цел на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Основната дейност по проекта е инвестиция в подобряване на енергийната им ефективност.

Постигнатите резултати от изпълнението на проекта се изразяват във въвеждане на енергийно ефективно мерки за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19, които ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД ЕООД да запази конкурентоспособността си и да продължи развитието на дейността си по ресурсо-ефективен и еколого съобразен начин.

Обща стойност на проекта: 263 276.00 лв., от които 131 638.00 лв. европейско съфинансиране от ЕФРР.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.